ROZLICZANIE DOTACJI

Aby ułatwić procedury i skrócić czas poświęcony na realizację i rozliczenie Państwa projektu, oferujemy pełen zakres usług (rozliczanie projektu od A do Z) w zakresie: 

  • nadzoru realizacji projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, 
  • opracowywania wniosków o płatność w generatorach wniosków, 
  • przygotowywania i przeprowadzania zamówień w ramach projektu (przetargi / baza konkurencyjności i zapytania ofertowe), 
  • opracowywania korespondencji do instytucji wdrażających na rzecz zamawiającego, 
  • przygotowywania okresowych wskazanych we wnioskach o płatność sprawozdań, 
  • udziału pracownika RI sp. z o.o. podczas kontroli projektów, 
  • monitorowania harmonogramów na potrzeby bieżącego ustalania planu wydatków oraz
  • weryfikowanie i przygotowywanie wspólnie z Klientem dokumentacji do kontroli projektu. 

Wskazujemy najważniejsze zapisy dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Prawidłowe rozliczenie projektu stanowi klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia.

Koszt usługi ustalany indywidualnie w zależności od czasu trwania projektu i ilości elementów niezbędnych do wykonania
m.in. od ilości: wniosków o płatność, procedur wyboru wykonawców/dostawców oraz aneksów do umowy o dofinansowanie.