Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/19

Termin, do którego można składać wnioski do 31 stycznia 2020 roku do godz. 15:00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

typ projektu nr 1:
Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

typ projektu nr 2:
Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

typ projektu nr 3:
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ.

typ projektu nr 4:
Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu).

typ projektu nr 5:
Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w szczególności do lokalnych społeczności) z obszarów miast Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Więcej informacji

 

Aktualności